ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


3.5mm USB Bluetooth AUX Audio Music Receiver

3.5mm USB Bluetooth AUX Audio Music Receiver

Regular price Rs 1,000.00 Rs 590.00 LKR 41% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Description

Product details of 3.5mm USB Bluetooth AUX Audio Music Receiver

- Easy To Operate: Simply connect your speaker with our device, immediately transform your speakers into a fashionable
wireless Bluetooth speaker

-Wireless Play: Removing troubles of a wired connection, through the wireless connection and transmission, the user can
enjoy high fidelity music at any place indoor by wireless control

-Perfectly Compatible: Our products can be compatible with most mobile phones or computers on the market.Support
iPhone,iPad,iTouch and all kinds of smartphones.

-Portable Design: With mini size, the feature of portable can let you carry them to anywhere you

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)