ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Tripod 3120 For Mobile And Camera Stand Holder
Tripod 3120 For Mobile And Camera Stand Holder

Tripod 3120 For Mobile And Camera Stand Holder

Regular price Rs 2,000.00 Rs 1,240.00 LKR 38% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Description:

Maximum Versatility and light weight
•3-way head platform
•Easy and portable for carrying and usage
•Good accessory as photo equipment 5. Built in level
•4-Section Aluminum Legs
•Entry level product

Spesifications :

•Maximum Height: 1020mm
•Minimum Height: 350mm
•Folded Length: 345mm
•Max. Tube diameter: 16.8mm
•Maximum Tripod Load 2.5kg
•Head type: 360 swivel fluid head
•Material: 1/4 aluminum
•Package Weight: 420g Screw Size: 1/4 "

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)