ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


4K ULTRA HD SPORTS CAMERA
4K ULTRA HD SPORTS CAMERA

4K ULTRA HD SPORTS CAMERA

Regular price Rs 8,000.00 Rs 4,700.00 LKR 41% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

This product is a high-definition digital motion video recording device tailored to market demand. It has a variety of industry-leading features including digital video recording, photos shooting, audio recording, video display and detachable battery, which makes it perfect for vehicle data recording, photo-shooting, outdoor sports, home security, deep-water probing, etc., allowing you to film at anytime, anywhere. And it has variety of patents.

Product Features:

#A water-resistant casing that allows you film fascinating water sports; water resistant up to 30 meters under water.

#High definition screen that displays and replays fascinating videos record.

#Detachable battery that is easy to replace and prolongs your camera’s service life.

#Video recording while charging

#Video recording with battery.

#12-megapixel HD wide-angle lens.

#HDMI HD output.

#Web camera.

#Support storage cards up to 32GB maximum.

#Multiple video recording formats: 1080FHD/1080P/ 720P/WVGA/VGA/QVGA.

#Recorded in AVI format.

#Multiple photo shooting modes: single shot
snapper.

#Video encryption enabled.

#Mini appearance, diversified colors available.

#Open WiFi button within the menu, it will be more convenient to operate the machine by using a mobile phone.

Specifications:

#Liquid Crystal Display: 2.OLTPS

Lens: 170 degree A+ wide-angle lens.

Resolution of Videos Recorded:

30FPS1080FHD(1920*1080)

Video Format: AVI

Resolution of photos: 12M

Storage 64GB

Battery Capacity: 900 MAH

Recording Time: 1080P, about 100 minutes

Charging Time: About 2 hours

Operating System: windows XP/7/8SP3/
VistaandMac 10.5orabove

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)