ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Aichun Beauty 3 Days Slim Down Your Waist Capsicum Body Gel

Aichun Beauty 3 Days Slim Down Your Waist Capsicum Body Gel

Regular price Rs 2,500.00 Rs 1,200.00 LKR 52% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

About this item

  • About the product: Slim Down Your Body, Waist & Abdomen.
  • This gel contains natural capsicum extract and active ingredients to infiltrate into the epidermis, accelerate skin metabolism, promote fat decomposition, remove edema and make the abdomen & waist perfect and firm by gentle massage.
  • he mild and skin-friendly formula provides skin with more nourishing ingredients and makes it look smooth, refined & charming. Ingredients: Ionized water, butanediol, mineral oil, isopropyl myristate, caprylic/capric triglyceride, PEG-40 sorbitan stearate, glyceryl stearate, cetearyl alcohol, dimethicone, caffeine, sorbitan stearate, tocopheryl acetate, bisabolol, xanthan gum, methylparaben, methylisothiazolinone, propylparaben, fragrance.
  • Usage: After skin cleansing, apply proper amount of the Slimming Cream evenly to the fat deposit areas of the body and massage using the circular motions for 3-5 minutes until complete absorption.
  • Tips: 1. Do not use the product during menstruation or pregnancy. 2. Keep out of reach of children.

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)