ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Aichun Beauty 3DAYS Slimming Gel Body Natural Extract Capsicum Green Tea

Aichun Beauty 3DAYS Slimming Gel Body Natural Extract Capsicum Green Tea

Regular price Rs 2,500.00 Rs 1,200.00 LKR 52% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

About this item

  • About the product: Slim Down Your Body, Waist & Abdomen.
  • This gel contains natural capsicum extract and active ingredients to infiltrate into the epidermis, accelerate skin metabolism, promote fat decomposition, remove edema and make the abdomen & waist perfect and firm by gentle massage.
  • he mild and skin-friendly formula provides skin with more nourishing ingredients and makes it look smooth, refined & charming. Ingredients: Ionized water, butanediol, mineral oil, isopropyl myristate, caprylic/capric triglyceride, PEG-40 sorbitan stearate, glyceryl stearate, cetearyl alcohol, dimethicone, caffeine, sorbitan stearate, tocopheryl acetate, bisabolol, xanthan gum, methylparaben, methylisothiazolinone, propylparaben, fragrance.
  • Usage: After skin cleansing, apply proper amount of the Slimming Cream evenly to the fat deposit areas of the body and massage using the circular motions for 3-5 minutes until complete absorption.
  • Tips: 1. Do not use the product during menstruation or pregnancy. 2. Keep out of reach of children.

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)