ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Aichun Beauty Aichun Blackhead Remover

Aichun Beauty Aichun Blackhead Remover

Regular price Rs 1,000.00 Rs 600.00 LKR 40% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Description

Highly effective and deep cleansing of pores. Get rid of the "strawberry nose", excess skin sebum and large pores. Deep cleansing. Skin rejuvenation. Moisturizing. Regular use of the Dead Sea mud The Dead Sea mud will make your skin charming and young and remove skin tiredness. The Dead Sea mud is rich in minerals, regulates the acid-alkaline balance, supports the functioning of cells of skin tissue, has a significant effect on the skin.
1. Stage. Softens the top layer of skin, allowing the pores to completely open
2. Stage. Effectively pulls out impurities out of the pores, leaving skin spotless.
3.Stage. Cleans the surface of the skin from excess oil and dirt, to prevent new blackheads.
4.Stage. Moisturizes and slightly whitens skin, gives it softness and smoothness after cleansing.

 

 

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)