ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Aichun Beauty Beard Growth Oil
Aichun Beauty Beard Growth Oil
Aichun Beauty Beard Growth Oil

Aichun Beauty Beard Growth Oil

Regular price Rs 1,500.00 Rs 680.00 LKR 55% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Description

100% Brand New and High Quality!
Show your masculinity! Man’s power
Essential Oil Fast Enhance Facial Whiskers Nutrition Moustache and Beard
Repair and Activation, Accelerate hair generation
Enriched with Grapefruit seed and Rosemary leaf oil
Restores and activates the hair follicles
Nourishing ingredients restore hair follicles to a healthy state
Formation of a healthy environment for hair growth
Aichun Beauty Beard Growth Oil Conditioner Moisturizing Care

New, beard repair growth solution.
The active ingredients are angelica extract, palm oil, tea tree oil, hair follicle growth hormone and so on
Activation in “sleep” state of Mao Nang cell, make its vitality, enter the active state of beard growth.
After the hair follicle cells are activated, the rapid proliferation of the beginning of the division, the number of beard increasing, the length of the lengthening.
A variety of nutrients absorbed by cells, fully nourish beard, beard have black, supple, full texture.
Beard growth environment health, not only can protect beard, make beard growth accelerated.
When the painting, brush need not dip too much liquid, with too much. The hands as far as possible to avoid smearing other parts.

 

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)