ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Aichun Beauty Strawberry Peel off Mask

Aichun Beauty Strawberry Peel off Mask

Regular price Rs 1,000.00 Rs 600.00 LKR 40% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Description

A high quality facial mask that help skin recover its youthful appearance. formulated with vitamin A and E this perfecting masque revitalize and maintain moisture balance of your skin and deep cleans oil and dirt from pores and allow moisture to be absorbed into the skin, when used regularly skin is clean, soft and fresh with lighter appearance

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)