ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Alatar Herbal Breast Firming Cream Naturally

Alatar Herbal Breast Firming Cream Naturally

Regular price Rs 1,500.00 Rs 800.00 LKR 47% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Description

It is really effective in lifting them up.
Tightens the breast.
Uplift the sagging breast naturally.
The cream also tightens the skin tissue and gives a perfect breast line.

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)