ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Andrea Hair Growth Essence Hair fall Controller 2 in 1
Andrea Hair Growth Essence Hair fall Controller 2 in 1

Andrea Hair Growth Essence Hair fall Controller 2 in 1

Regular price Rs 2,000.00 Rs 990.00 LKR 51% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Description

Grow Healthy Thick Long Hair.
Hair fall Control
Stop Hair Loss & Damaged Hair.
Natural Hair Loss Treatment
Makes the Hair Grow 2-3 times Faster than the Normal Growing Speed
Andrea Scalp Treatment Hair Growth & Stop Hair Loss Liquid Essence For Damaged Hair. Grow Healthy Thick Long Hair.

Ingredients: Ginger, Ginseng, Loca Festival, Fleece-Flower Root, Grape Seed and Other Herbal Extracts.

Benefits:
The Product Makes the Hair Grow 2-3 times Faster than the Normal Growing Speed, Make Hair Smooth and Healthy.

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)