ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Automatic Toothpaste Dispenser With Toothbrush Holder
Automatic Toothpaste Dispenser With Toothbrush Holder
Automatic Toothpaste Dispenser With Toothbrush Holder

Automatic Toothpaste Dispenser With Toothbrush Holder

Regular price Rs 1,000.00 Rs 560.00 LKR 44% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Description

No more mess, wasted toothpaste, or disagreements about whether to squeeze the tube from the top or bottom. This dispenser allows you to quickly, easily and neatly dispense just the right amount of toothpaste directly onto your brush.
Features:
Excellent for home use in toilet or bathroom
No more wasted toothpaste.
One-touch automaticly squeeze appropriate amount of toothpaste
Can mostly hand up five toothbrushes
Come with a attached adhesive pad to facilitate the use of adsorption of the different walls
Specification:
Material: Plastic
Color: white
Package included:
1x Automatic Toothpaste Dispenser
1x Toothbrush Holder

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
m
m.

good