ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි


Automatic Toothpaste Dispenser With Toothbrush Holder
Automatic Toothpaste Dispenser With Toothbrush Holder
Automatic Toothpaste Dispenser With Toothbrush Holder

Automatic Toothpaste Dispenser With Toothbrush Holder

Regular price Rs 5,500.00

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

MORE DIFFERENT EXPERIENCES:Wonderful bathroom accessories to stay away clutter and bacteria. Cool lifestyle trend encourages you to live better.
DESIGNED SPECIFICALLY FOR YOUR NEEDS:It's time to change your habits,Hands free Toothpaste dispenser is non-contact operation and free hands squeeze to get toothpaste,avoid direct touch, Very hygienic and convenience.
HIGH QUALITY & ENVIRONMENT FRIENDLY:We stand behind the quality of our toothpaste dispenser should never breaks.You can feel Its silky surface and beautiful& exquisite parts, a very decent gift to your parents and friends.
No Waste & More Hygienic: Automatic dispenser with vacuum pump squeeze out certain amount of toothpaste you need.

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout