ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Badiee Pure Negin Iran Saffron – Original
Badiee Pure Negin Iran Saffron – Original

Badiee Pure Negin Iran Saffron – Original

Regular price Rs 2,000.00 Rs 1,200.00 LKR 40% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Description

The King of Spices Saffron is the most expensive spice on this planet and more expensive than gold by weight. Persian saffron is really potent. Badiee saffron comes in various grades. The best are natural saffron . A small amount of saffron can easily make you and your baby skin more and more beautiful. The stigmas have to be picked by hand. This is a very hard-intensive job so it’s no wonder saffron is so expensive. Moreover, the plant likes warm and sunny climates so it doesn’t grow well in many places

The King Of Spices, World’s Most Expensive Spice
Excellent For Pregnant Mothers & Ladies Who Likes Get Beauty
It Will Glow Your Skin, Natural Way to Get Whitening
100% Original & Safe to Use, Use 2-3 Stigmas (Parts) Daily
1 Gram = Enough For 2 Months Even If you Use It Daily
Directly Imported and Manufacturedin Iran, World Famous Brand

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)