ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Bioaqua Nourishing Liquid Eyelashes
Bioaqua Nourishing Liquid Eyelashes

Bioaqua Nourishing Liquid Eyelashes

Regular price Rs 1,500.00 Rs 690.00 LKR 54% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Description

Experience drastic increases in length and thickness of your eyelashes and eyebrows.
Your lashes will be obviously thicker, darker, fuller.
The serum boost the regrowth of the eyelashes and eyebrows, prevents from drying out, breakage, thinning and fall out.
Simply place a thin line along the base of your upper and lower lash line once a day at night time.
Apply only at the root area of eyelashes and as though applying eyeliner and onto clean eyebrows.

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)