ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Charcoal Teeth Whitening Powder
Charcoal Teeth Whitening Powder

Charcoal Teeth Whitening Powder

Regular price Rs 1,200.00 Rs 690.00 LKR 43% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Description

100% Pure Activated Charcoal Powder
Highest Quality Food Grade
Ingredients: Pure Activated Charcoal Powder. Nothing else.

Activated charcoal is a fine black powder that is very absorbent. It is created, or activated, by carbonizing organic matter. Coconut shells are what most of the activated charcoal is made from. This process increases the absorbency of the molecules so that more toxins and impurities can be absorbed.

USES
It is used to soak up harmful or toxic substances that your body can't digest. Activated charcoal can only absorb toxins or chemicals that are still in your stomach and intestines. The charcoal and toxins are then removed from your system when you have a bowel movement.
Anti inflammatory properties make it great to use on various bug bites and in cosmetic masks. In soap and cleansers, it is used to draw out impurities from the skin and reduce acne. As a teeth whitener it absorbs impurities and whitens teeth when used regularly.

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)