ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Disaar Argan Daily Hair Repair Ultra Regrowth Oil
Disaar Argan Daily Hair Repair Ultra Regrowth Oil

Disaar Argan Daily Hair Repair Ultra Regrowth Oil

Regular price Rs 2,500.00 Rs 1,690.00 LKR 32% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Description

Disaar argan daily hair repair ultra moist oil for hair care and protects damaged hair for moisture hair, Disaar argan daily hair repair is perfect hair serum for hair growth. Stop Hair falls and baldness, 120 ml hair salon Help heal split ends, damaged hair, and tame frizz with a conditioning, natural hair treatment Increase elasticity to corse and fine hair for improved shine

➤ Stop hair baldness & hair falls, Restores and activates the hair
follicles.
➤ Improves frizzy and damaged hair
➤ Makes hair shiny, silk and moisturized, Blend of 100% natural oils..
➤ Non-greasy and lightweight argan oil hair serum
➤ Great for all hair types including thin, thick, dry, brittle, coarse, frizz

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)