ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Yedoo Automatic Electric Fly Trap (YD-218)
Yedoo Automatic Electric Fly Trap (YD-218)
Yedoo Automatic Electric Fly Trap (YD-218)

Yedoo Automatic Electric Fly Trap (YD-218)

Regular price Rs 2,500.00 Rs 1,440.00 LKR 42% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Description

MATERIAL--
-High-quality plastic material, non-toxic and safe .

ENVIRONMENTAL PROTECTION--
-The product uses physical methods to kill flies, unlike pesticides, which pollute the environment.

EFFICIENT--
-The energy consumption is lower than the mosquito killing lamp, simple and easy to operate, convenient to use, durable and efficient, and is very novel.

WORKING PRINCIPLE--
-Induce the flies to try lures on the table, and then turn the fly into the confined space with the rotating plate's rotating. The attraction of food is far more than the attraction of light to insects.
NOTE: Please put it in the bright place to increase the effect.

HOW TO USE IT
-Modulate the bait, evenly spread it on the groove, plug in the power switch, catch flies.

 

description: වර්ණනය, වර්ණනාව, වැණීම, වැණුම, විස්තරය, සටහන
English - Sinhala

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)