ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Evening Detox Slimming Tea

Evening Detox Slimming Tea

Regular price Rs 3,000.00 Rs 1,950.00 LKR 35% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Description

The evening detox tea ingredients: Dry WHOLE Goji Berries,hawthorn,orange peel,cassia seeds ,Dandelion , gynostemma, lotus leaf ,senna leaf, lavender, lemongrass.

The function of evening tea: detoxiifed& cleanses, improve digestion, reduce bloating , and promote relaxation.

 

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)