ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Face and Body Whitening Cream
Face and Body Whitening Cream
Face and Body Whitening Cream

Face and Body Whitening Cream

Regular price Rs 1,200.00 Rs 690.00 LKR 43% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Description

Whiten and brighten both face & body immediately
Can be used alone or be mixed with foundation
Feature non-greasy texture
Not only whitens & brightens your skin, but also makes skin tone even.
Furthermore, it moisturizes your skin, making your skin soft and silky!

Directions:
Apply all over the body. After washing, apply to the body or the affected area. Gently pat on your neck after putting on makeup to adjust skin tone. Mix with other body creams to brighten your skin tone.

 

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
K
K.
Best Results

Meka Aththatama Hodai