ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


HD Vision Wrap Around Glasses
HD Vision Wrap Around Glasses

HD Vision Wrap Around Glasses

Regular price Rs 1,500.00 Rs 590.00 LKR 61% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

 

Description

HD Vision Wraparounds Sunglasses/Night Vision Glasses Combo Pack HD Vision Wraparounds let you see with enhanced color and clarity just like high definition TV's and at the fraction of a price of designer glasses. Protect your eyes in style from all sides (unlike clip-ons), just slide over prescription glasses. Whether driving, reading or golfing, these versatile glasses make seeing a whole new experience. HD Vision wraparounds are the affordable, effective alternative to high-priced prescription sunglasses and clumsy clip-ons. Custom-look shades fit over your regular eyewear to shield your eyes from harmful UV rays and block light from the sides. High-definition lens technology dramatically reduces sun glare and provides clarity and enhances color like you've never seen before! Lightweight and durable Includes: One pair of HD Vision WrapAround Sunglasses One pair of HD Night Vision Wraparound glasses.

Product Features:
• HD Vision WrapAround are perfect if you wear glasses.
• Prescription sunglasses cost a fortune and let light in around the sides.
• The HD Vision WrapAround shield your eyes from the sun at every angle and allow for comfortable wear over your regular glasses.
• Enhance your vision.
• Lightweight & durable.
• Modern European style.
• Just like high definition TV.
• Protect your eyes in style from all sides.
• Protect your eyes from harmful UV rays and sun glare.
• HD Vision technology gives you clarity that you have never experienced.
Package Included:
• 2 x HD glasses
• 1 x Retail Color Box

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)