ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Intimate Extra Whitening Body Lotion - Made in USA
Intimate Extra Whitening Body Lotion - Made in USA

Intimate Extra Whitening Body Lotion - Made in USA

Regular price Rs 1,800.00 Rs 990.00 LKR 45% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Description

Whitens your skin, enhances skin and cell renewal, for a softer skin.
• Fights dark spots and revitalize your skin.
• Anti-aging helps freckles fade away.
• Use day and night to see results in 15- 30 days or sooner.
• Long lasting fresh scent.
• Non-greasy feel leaves your skin supple & soft.

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout