ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


JOYROOM D-M194 Elegance Series Power Bank (10000mAh)

JOYROOM D-M194 Elegance Series Power Bank (10000mAh)

Regular price Rs 6,000.00 Rs 2,990.00 LKR 50% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Latest Joyroom Product Model: DM 194
100% Real Capacity*
10000 mAh with 2.1A Output.
Intelligent Digital Power Display
Dual Input & Output
Thin & Portable

*Power bank real capacity = claimed power bank capacity * battery efficiency

How Many of us really bother able Real Capacity? When we come into this trade, We’re in for a surprised too. What is Real Capacity? Isn’t the capacity stated as the real capacity? As we came to know about Real Capacity, we did a small research… Some brands had only have a real capacity as low as 60%…. Surprised? We are surpurised too… So you are not alone… 🙂
In the end, we found this Brand, JoyRoom, Which offer us with 100% Real Capacity of Power Bank. Tested and Proven!!!

Why pay a preimum with higher Capacity with almost twice the amount of the price? Get a real capacity power bank which give you the optimise output!


people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout