ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Microphone Stand Double Phone Holder And Ring Light
Microphone Stand Double Phone Holder And Ring Light

Microphone Stand Double Phone Holder And Ring Light

Regular price Rs 3,500.00 Rs 2,590.00 LKR 26% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Features:
4-in-1 Multifunction Ring Light --- Compact size features 1 LED ring light, 1 Mic Stand and 2 Phone holder. All the four items are flexibly assembled on a heavy duty base stand, which can help make the desk keep neat and also ensure the stable of all device as working.

Adjustable LED Ring Light --- 10cm Ring light provide much more bright and powerful, it can proivde a beautify effect. 3 Color mode switchable, and 10 Brightness level adjustable, easy for fit any kinds of lights demands. 360 degree rotable head can be transform dimmable in any degree whenever you need extra light.

Multifunctional Stand --- The cellphone holder is 360° adjustable supports most smartphones in width 6-10 centimeters, fits most phone in the market. Mic Stand length and angle adjustable available for flexible use.

Convenient --- USB power supply, suitable for most devices supporting USB port, such as laptop, PC, power pack, USB charger, AC adapter, etc. Easy to control the power cord to turn on/off power or switch to your favorite lighting mode.

Practical Application --- The Multifunctional Ring Light With a balanced color temperature and a good fill light effect, cooperate with phone holder mic stand can be used in makeup, live, makeup, tattoos, video production, still life shooting light, VLOG and so on.

Specification:
Product Name: Live Stream Ring Light
Power Port: USB
Light Color: Cold light, Natural light, Warm light
Brightness: 10 levels adjustable
Phone Holder Support: 6-10cm width phone
Assembled Height: 53cm

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout