ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Mini COB LED Rechargeable Torch Light with Box
Mini COB LED Rechargeable Torch Light with Box
Mini COB LED Rechargeable Torch Light with Box
Mini COB LED Rechargeable Torch Light with Box
Mini COB LED Rechargeable Torch Light with Box

Mini COB LED Rechargeable Torch Light with Box

Regular price Rs 1,500.00 Rs 590.00 LKR 61% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Features:

USB Charge/Mini/XPE+COB/Built-in battery/flashlight set
Mini adjustable focus touch.
Made of aluminum alloy, it is sturdy and durable enough for long time daily using.
Suitable for hiking, camping, fishing and many other outdoor activities.

Built in Battery, you never need to buy other battery.

Specifications:
Material: Aluminum alloy
Modes: T6 High-T6 Strobe-COB High
Lens material: ABS
Reflector: Convex lens
Color: Black
Light source: LED
LED type: COB
LED quantity: 1 XPE LED+1 COB
Life time: 10, 000 hours
Size: 10x9.5x2.5x2cm

Package Includes:
1 x Mini LED Flashlight(Built in Battery)
1 x USB Line
1 x Flashlight Box
people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
K
K.
Best Price

Good Quality Product. Fast Delivery