ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Night View NV Night Vision Driving Eye Glasses
Night View NV Night Vision Driving Eye Glasses

Night View NV Night Vision Driving Eye Glasses

Regular price Rs 1,300.00 Rs 560.00 LKR 57% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

 

Description

Night view glass – See very clear at night combine technology to remove 100% UVA&UVB rays – preventing from glare in midnight Having noticed that 86% traffic happen in midnight every year, 45% of accidents occur at night due to emission of light from light vehicles in the opposite direction. This product keeps you safely and limit all of the accident over 90%. Human beings all over the world can use this product to protect themselves and you.

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)