ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


PAPADA Smart Stereo headset SuperBass PA-200
PAPADA Smart Stereo headset SuperBass PA-200
PAPADA Smart Stereo headset SuperBass PA-200

PAPADA Smart Stereo headset SuperBass PA-200

Regular price Rs 800.00 Rs 540.00 LKR 33% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Description

1200MM
Hands-Free in-line microphone.
Noise isolation with precise bass
Compatible with devices with 3.5mm jack
Clear human voice
Fashion colors
Crisp clear audio
PAPADA PA200 Hands Free In-line Microphone Noise Isolation With Precise Bass Compatible with devices with 3.5mm jack Clear Human Voice Fashion Colors Crisp Clear Audio Technique Specification : Drive 10mm Frequency Response 20-20000Hz Sensitivity 95dB+3dB Plug Type 3.5mm Impedance 16 Ohm +/-15% Cord Length 1.2m

 

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)