ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Scarlett Super Hand Mixer
Scarlett Super Hand Mixer
Scarlett Super Hand Mixer
Scarlett Super Hand Mixer

Scarlett Super Hand Mixer

Regular price Rs 4,600.00 Rs 1,990.00 LKR 57% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Specification:

Egg beater main see power General of eggs hand-held egg beater of power for 100 W, just for family ". Production West Point will not less of basic tools do cake dessert homemade mask, need to break up many eggs with egg beater just will stir bar in-depth egg stirring a moment line, don't you rattled to hit arm sore time-saving and labor-saving and can the egg fully stirring uniform. Seven file speed control operation simple easy to metal stir bar clean convenient. Plastic handle are more likely to grasp.

 • Adjustable teach of speed: seven super
 • Rated Power: 100 W
 • Power supply voltage: 220 V
 • Power Frequency: 50Hz
 • Body Size: natural 20 × 9 × 27 Length
Maintenance: for Protection Motor That machine "with life longer recommendations machine run 5 minutes about, stop 3 minutes after moving again. So as not to motor overheating and burn out. Operation Guide: 1-2 level: stirring initial speed-for mixed dry of items such as flour butter, potatoes and. 3-4 level: stirring initial speed-for use with have liquid of material such as salad dressing and 5 level: for mixed stir cake cookies material. 6 level: for use with cream butter sugar of sent for example free baked of candy, dessert snacks such 7/level: for sent eggs icing mashed potatoes.


7 Speeds Portable Baking Super Hand Mixer

 •  Hand Whisk offers functionality at your fingertips for preparation in kitchen.
 •  With 7 speeds
 • This Handy Mixer Scarlett with ergonomic design
 • Multifunctional simply-to-handle
 • Attachments providing you quickly and multi mixing process.
 • Such a fascinating way to mix and knead your ingredients with Scarlett Super Hand Mixer 180W.
 • suitable for: prepare, mix, churn, beat up the liquid food such as cream, egg white etc.

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout