ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Simply Straight Ceramic Hair Straightening Brush
Simply Straight Ceramic Hair Straightening Brush
Simply Straight Ceramic Hair Straightening Brush

Simply Straight Ceramic Hair Straightening Brush

Regular price Rs 3,000.00 Rs 1,490.00 LKR 50% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Features:
It heats up very fast.
Simply brush to smooth and straighten your hair.
It is suitable for all types of hair.
You can styling your hair with this magic comb.
LCD screen display, easy to see the temperature.

Descriptions:
3D ceramic bristles, gently straighten hair.
Salon quality results, very practical.

Specifications:
Color: black
Plug type: US, EU
Size: 27.5x7x5cm
Heating range: 180-230 degrees
Voltage: 110-240V, 50/60Hz, 50W
Material: ceramic+ aluminum heating plate+LED display screen

Notes:
The real color of the item may be slightly different from the pictures shown on website caused by many factors such as brightness of your monitor and light brightness

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout