ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Small Cyclone Portable Electric Juice Cup
Small Cyclone Portable Electric Juice Cup
Small Cyclone Portable Electric Juice Cup

Small Cyclone Portable Electric Juice Cup

Regular price Rs 3,000.00 Rs 1,990.00 LKR 34% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Product Description
Portable USB Electric Juicer, Blender Drink Bottle Smoothie Maker Rechargeable Battery 400 ml Juicer Cup Single click to start and will Stop Automatically in seconds, again Single Click to Start;??

This is a very creative rechargeable juicer cup, 2 in 1 design, it is a water bottle and also a juicer. So that you can make a cup of fresh and delicious juice by yourself. You just need to put the fruit into the bottle and press the switch, the it will auto stir and mix, so you can enjoy one cup of juice at anytime and anywhere. It is very perfect for travelling, business trip or other outdoor activities use. We guarantee that the components of this item are all in good condition. Thanks for your supporting and purchasing.

Specification??
Power 20W
Bottle Capacity 400ml
Material Food grade PC material + food grade rubber seal
Motor Type DC3.6V
Max Motor Speed 8000rpm
Charging by USB cable
Battery Type 2000 MAh 3.6 V

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout