ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Stereo Zipper Handsfree Headset Earphone Mic
Stereo Zipper Handsfree Headset Earphone Mic

Stereo Zipper Handsfree Headset Earphone Mic

Regular price Rs 1,200.00 Rs 450.00 LKR 63% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Description
Features:
- Ergonomic design with Zipper
- Unique and fashion, suitable for all-ages.
- Bass Boost System: Superior sound with enhanced bass!
- Mic and Controls: Built-in High-Grade Mic and Controls!
- Synthetic cord covered cable, durable, use for long time.
- On/Off button stop/start music or stop phone talking, free to unlock phone.
- Microphone convenient to talk phone.
- 3.5mm audio jack, suitable for various brand and model phone, mp3, mp4. Such as iPhone, Samsung, LG, HTC, Sony Ericsson, Blackberry, Nokia, etc.
- Cord length:1.2m
- Color: black, White, Red, Blue, Pink, Purple, Green.
- This is a high quality stereo zipper hands-free and Fantastic zip cable, that give a highly fashionable way of wearing your in ear buds. These earphones have the wires hidden inside a working zipper.
- You can move the zipper up or down to keep the wires tangle free. Designed to fit perfectly within your ear, these headphones are more comfortable than any other ear-bud design.
- This new design is made to rest within a variety of ear shapes, making them perfect for you.

Package included:1 * Zipper Headphone

Product type: Earphones

 

 

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)