ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Tabletop Drum Grater
Tabletop Drum Grater
Tabletop Drum Grater

Tabletop Drum Grater

Regular price Rs 3,000.00 Rs 2,040.00 LKR 32% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

High efficiency to work, shake 1 circle equals to cut 12 times.
Features 3 different types of stainless steel blades for variety of slicing & cutting. Slice Tube, Shred Tube, Grind Tube
Keep your hand away from the food, Safe to cut vegetable to make slice and julienne.
Strong sharp 340 stainless steel blades makes it easy to cut vegetables and fruits and will last for years.
Dimension: 26*11.5*24cm
Manual Vegetable Slicer details Free your Hands: Make super easy and quick work of creating uniform spirals from fruits and vegetables for curly fries, salads, pasta within seconds. Cooking Choice: The round drum slicer has 3 easily interchangeable drum blades for different cooking choice, including fine, coarse grating/shredding, and slicing. Safe Design: Reasonable drum-type rotating vegetable shredder has powerful suction feet for stability on your table. This makes it efficient and easy to operate. Easy to Clean: This cauliflower nut chopper is easy to be disassembles for easy cleaning, what’s more, this round mandoline slicer is washable in top rack of dishwasher.
Equipped with 3 blades made of high-quality stainless steel, sturdy and sharp blade.
Fashionable design, craftsmanship. Small size, fully saves space.
Easily interchangeable drums for different cooking options.
Simple hand crank turns the drum and creates perfectly grated ingredients. To operate and easy to clean.
Great for hash browns, corn beef hash, and grating coleslaw.
Perfect to grate cheese, vegetables, potatoes, sweet potatoes, nuts, onions and more with this hand-powered rotary grater.Great for hash browns and grating for coleslaw.
Suction base ensures solid grip and stability on a flat surface. Drums are equipped with razor-sharp, stainless steel rotary blades.

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout