ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Water Pump Automatic Touch Electric Rechargeable Dispenser

Water Pump Automatic Touch Electric Rechargeable Dispenser

Regular price Rs 2,000.00 Rs 1,090.00 LKR 46% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

Description

CONVENIENCE : No heavy lifting of water cans & hence ideal for women/ senior citizens

APPLICATION: Fits standard Bubble top cans in Home, Office, School, Factory or Hospital etc.,

INNOVATIVE: waterproof silicon capped button dispenses water in single press
Power: rechargeable lithium battery works during powercut. Charge battery for 1hour before first use

ELEGANCE Food grade silicon tube is developed exclusively for longer usage. DC adapter is safe to use and consumes negligible electricity. The one touch button is also covered with Silicon for your Safety

BPA free material. Durable, reusable and 100% safe for water drinking.Automatic water pump. Save energy and time.Rechargeable and USB powered. Can be used to pump out 4-6 water jugs if fully charged.One switch operation without noise. Easy for kids and elders to us.Unique Design with cool blue light.Fits screw top bottles with the capacity of 1-5 Gallon(4.5-18.9L).Small and lightweight. Great to use at home or in the office. Perfect for camping.

 

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)