ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502
ඔබට අවශ්‍යය භාණ්ඩ පහසුවෙන් ඇණවුම් කරන්න | දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකට බෙදා හැරීම සිදු කරයි | 077 3100 502


Wireless Mic With Speaker – Bluetooth Karaoke Radio Microphone
Wireless Mic With Speaker – Bluetooth Karaoke Radio Microphone

Wireless Mic With Speaker – Bluetooth Karaoke Radio Microphone

Regular price Rs 2,000.00 Rs 1,190.00 LKR 41% OFF

ONLY LEFT

Hours   Minutes   Seconds

ONLY LEFT

 

About Product

Suitable for picnic trips, party, family entertainment, singing karaoke, etc.
Bluetooth wireless microphone and speaker combo, work at the same time.
Three-layer automatic noise reduction design, restore real sound, karaoke level experience.
Support TF function, plug and play, with power off playback.
Multi-function adjustment panel, rich and varied functions.
Bluetooth 4.1, stable transmission, low power consumption.
Includes:1 x Microphone, 1 x Charging Cable, 1 x Instruction Manual
Material: ABS + aluminum alloy
Color: Silver
Battery capacity: 1800Mah
Output power: 10mw headphone output 5w speaker output
Comfortable charging: DC5V
Frequency range: 100mhz-10000mhz
Size: 22.5 x 8.5 cm

people are currently looking at this product

Estimated delivery time 3-5 days

Guaranteed Safe Checkout

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)